Bielsko-Biała, dnia 20 stycznia 2021 r.

 

Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na nielegalnym przywozie z zagranicy wyrobów podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy w postaci suszu tytoniowego, po uprzednim nabyciu go od innych osób, uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania i narażenia przez to Skarbu Państwa na uszczuplenie z tytułu nieodprowadzonych należności publicznoprawnych, podjęciu czynności bezpośrednio związanych z  produkcją oraz obrotem wyrobami akcyzowymi bez uprzedniego przeprowadzenia urzędowego ich sprawdzenia w postaci sprowadzonego na terytorium kraju suszu tytoniowego, przestępstwa produkcji i magazynowania poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych bez wymaganego wpisu do rejestru wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów marki Marlboro, LM bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzowi, po czym ich wprowadzenia do obrotu z naniesionymi podrobionymi znakami towarowymi poprzez ich zbycie na  terenie RP.

Aktem oskarżenia objęto 11 osób. Oskarżeni odpowiedzą za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub udział w tej grupie oraz czerpanie korzyści z  popełnienia przestępstw skarbowych.

W śledztwie prowadzonym z Centralnym Biurem Śledczym Policji prokurator ustalił, że grupa działała w okresie od sierpnia 2017 roku do lutego 2019 roku w Bielsku-Białej, Kowalach, Zasolu Bielańskim i innych miejscowościach w kraju.

Oskarżanym, którzy w wyniku akcji podjętej przez Centralne Biuro Śledcze Policji zostali zatrzymani na gorącym uczynku, zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach przyjętego podziału ról i zadań w zorganizowanej grupie przestępczej, stworzenie stałego źródło dochodu z popełniania przestępstw skarbowych polegającego na zaopatrywaniu się w susz tytoniowy służący do dalszego nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, stworzenie kompletnego mechanizm nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych w postaci gotowych papierosów, a następnie wprowadzanie ich do obrotu poprzez sprzedaż innym osobom, bez wymaganego prawem zgłoszenia i wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Oskarżeni, poza jedną osobą, nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Wobec czterech oskarżonych w początkowym etapie śledztwa były stosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie, wobec wszystkich osób oskarżonych w tej sprawie, stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Oskarżonym, którym zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Pozostałym oskarżonym, członkom tej grupy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

Agnieszka Michulec

 


 

Bielsko-Biała, dnia 19 listopada 2020r.

 

Akt oskarżenia w sprawie pożaru odpadów w Chybiu

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Cieszynie akt oskarżenia przeciwko Norbertowi R., Joachimowi J., Januszowi Sz. i Rafałowi L., którym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu w dniach 3 i 4 lipca 2019 r. poprzez rozlewanie substancji łatwopalnych na odpady, a w tym odpady niebezpieczne składowane w hali magazynowej będącej uprzednio kotłownią byłej cukrowni w Chybiu, co spowodowało parowanie tych substancji i chemiczne reakcje egzotermiczne i w konsekwencji doprowadziło w dniu 4 lipca 2019 roku do samozapłonu i zapalenia się tych substancji i odpadów, sprowadzając zdarzenie, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru odpadów i wskazanej hali magazynowej, usytuowanej na terenie byłej cukrowni w Chybiu, tj. o przest. z art. 163 § 1 pkt 1 k.k..

Za opisany czyn oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Oskarżony Norbert. R odpowie ponadto za przestępstwo usuwania
i transportowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wbrew przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 21012 roku o odpadach, w sposób i w warunkach, jakie mogły zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach w ten sposób, że usuwał wskazane odpady z miejsca składowania w magazynie na terenie byłej cukrowni w Chybiu, transportował pojemniki z odpadami do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mnichu w gminie Chybie oraz transportował odpady w kontenerze, w rejon opuszczonego budynku położonego w województwie opolskim, tj. o przest. z art. 183
§ 1 k.k..

Za opisany czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Jak ustalono w śledztwie, badane odpady to prawdopodobnie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego
i z podobnych żródeł, zawierające substancje rakotwórcze oraz posiadające właściwości drażniące lub żrące ze względu na zawartość pH. Ponadto, w próbkach pobranych ze ścieków stwierdzono podwyższone parametry zwartości cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, niklu i rtęci.

Te niebezpieczne odpady zostały rozlane przez oskarżonych w trzech różnych miejscach na podłoże hali, w której był składowane, a część znajdujących się tam beczek uległa rozszczelnieniu podczas ich przemieszczania. Wskutek reakcji egzotermicznej w czasie parowania substancji rozlanych na podłoże kotłowni, doszło do zapalenia chemikaliów i par, a w konsekwencji tego do pożaru który objął bele
z odpadami, więźbę dachową i inne elementy budynku. Powierzchnia pożaru przekroczyła 1000 m², a objętość 19.125 m³, przez co pożar miał bardzo duży charakter. 

W śledztwie na poczet nawiązki w kwocie 100.000,00 zł prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu oskarżonego Norberta R., poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej, której jest współwłaścicielem. 

Równocześnie, w tej samej sprawie prokurator podejmował działania pozakarne, w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Chybie w przedmiocie usunięcia odpadów zgromadzonych w ok. 350 pojemnikach  o pojemności 1000 l z terenu działki przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu, zakończonego usunięciem pojemników z niebezpiecznymi odpadami zgromadzonymi w hali magazynowej.

Drugie postępowanie administracyjne prowadzone przez Wójta Gminy Chybie w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w beczkach i innych pojemnikach w przestrzeni między halami , z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania czyli z działki przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu, również toczy się z udziałem prokuratora. W tej sprawie prokurator zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uchylającą decyzję Wójta Gminy Chybie i umarzającą postępowanie. Skarga została w całości uwzględniona i w związku z tym postępowanie pozostaje w toku.

  

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
Agnieszka Michulec


 

Bielsko-Biała, dnia 21 października 2020 r.

 

Śledztwo w sprawie katastrofy w Kobiernicach 16 października 2020 r.

W dniu 19 października 2020r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 października 2020 r. w Kobiernicach zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu  wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji gazu ziemnego, skutkującego zawaleniem się budynku mieszkalnego, następstwem czego była śmierć  jednej osoby, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 2 i 3 k.k. w zw. z art.  163 § 2 k.k. i art. 163 § 4 k.k.

Dotychczas nie ustalono przyczyny wybuchu. Potwierdzono  jedynie fakt, że budynek posiadał przyłącze gazowe, a wybuch gazu wywołany został przez iskrę z załącznika światła w pomieszczeniu piwnicznym.

Na miejscu zdarzenia prokuratorzy wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej prowadzą oględziny z udziałem biegłych i specjalistów z zakresu geodezji, geologii, budownictwa i gazownictwa, zmierzające do ustalenia przyczyn wybuchu.

Czyn, o który prowadzone jest postępowanie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Śledztwo jest w toku.

 

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

Agnieszka Michulec

 


 

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Izabeli Sz. dokonanego w dniu
17 października 2019 r. w Bielsku-Białej

 

W dniu 28 września 2020r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Sz., podejrzanemu o popełnienie przest. z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. i art. 153 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 207 § 1 k.k. i art. 190 a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Jak wynika z ustaleń śledztwa Piotr Sz. w dniu 17 października 2019 r. w Bielsku-Białej działając  z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia wspólnie zamieszkującej ciężarnej żony Izabeli . Sz., gdzie wiek ciąży nie był krótszy niż 23 tydzień, użył wobec niej przemocy, powodując liczne obrażenia ciała, w wyniku czego doprowadził do jej zgonu, przy czym działał ze szczególnym okrucieństwem, nadto doprowadził do przerwania ciąży u Izabeli. Sz. skutkującego zgonem nienarodzonego dziecka znajdującego się w okresie dojrzewania, który to zgon był wynikiem śmierci pokrzywdzonej, a następnie jej ciało przewiózł i porzucił w masywie leśnym w okolicach Siewierza.

Przeprowadzone postępowanie dało również podstawy do sformułowania wobec  Piotr Sz. zarzutu znęcania fizycznego i psychicznego nad żoną Izabelą Sz. w okresie od sierpnia 2019 r, do 17 października 2019 r. poprzez wszczynanie awantur podczas, których stosował wobec niej przemoc fizyczną, wyzwał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał, zastraszał, groził pozbawieniem życia, wielokrotnie bezpodstawnie oskarżał o nękanie innych osób, a nadto działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru podszywał się pod pokrzywdzoną wykorzystując jej inicjały w celu wyrządzenia jej szkody osobistej, polegającej na skierowaniu wobec niej podejrzenia nękania innej osoby. 

Oskarżony przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów, tj. pozbawienia życia Izabeli Sz., natomiast zaprzeczył aby znęcał się na żoną. 

Piotr Sz. został zatrzymany w dniu 18 października 2019r i na wniosek prokuratora  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 21 października 2019 roku zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie stosowanie tego środka zostało przedłużone przez Sąd do 12 października 2020 r.

W toku śledztwa prokurator tytułem zapieczenia majątkowego ustanowił zakaz zbywania i obciążania nieruchomości o wartości 200.000,00 zł oraz zabezpieczył środki pieniężne w kwocie 4.450,00 zł.

 

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

                                                                                 

 

 

Śledztwo w sprawie katastrofy w Szczyrku 4 grudnia 2019 r.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej funkcjonariusze Policji zatrzymali dziś ( 18 grudnia 2019 roku),  trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym  zdarzenia,  które miało miejsce 4 grudnia 2019 roku w Szczyrku.

Zatrzymani to Roman D. - prezes firmy budowlanej , która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową oraz Marcin S. i Józef D.  - pracownicy  firmy budowlanej, specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie.

Osoby te  usłyszą zarzuty popełnienia czynu z art. 163 kk, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara  do 12 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu powyższych czynności procesowych udzielone zostaną  szersze  informacje w tej sprawie.