Sposób przyjmowania spraw

 

Sprawy karne:

Sprawy karne prowadzone są osobiście przez prokuratora, bądź nadzorowane przez niego w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez Policję albo inny uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o przestępstwie dociera do prokuratury poprzez zgłoszenie o przestępstwie pochodzące od pokrzywdzonego albo od osoby trzeciej. Sposób zawiadomienia może być ustny do protokołu, albo pisemny. Pisemne zawiadomienia o przestępstwie może zostać osobiście przez pokrzywdzonego albo osobę trzecią złożone  w siedzibach prokuratur rejonowych okręgu bielskiego oraz w Prokuraturze Okręgowej  w Bielsku - Białej, a nadto może ono zostać przesłane za pośrednictwem poczty.

Postępowania przygotowawcze kończą się:
  
- odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego,
  
- przekazaniem sprawy według właściwości do innej jednostki prokuratury, albo sądu,
  
- umorzeniem postępowania przygotowawczego,
  
- skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Sądu
  
- aktem oskarżenia.

Sprawy cywilne i administracyjne:

Sprawy cywilne rejestrowane są w repertorium Pc, a sprawy administracyjne w repertorium Pa.
Sprawy te są inicjowane na wniosek oraz z urzędu.

W sprawach cywilnych i administracyjnych prokurator:

- z urzędu lub na wniosek strony inicjuje postępowanie
  
- z urzędu lub na wniosek strony przytłacza się do trwającego postępowania
  
- nadto odmawia zainicjowania postępowania, albo przyłączenia się do trwającego postępowania.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 - 256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w terminie jednego miesiąca.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności prokurator może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.