Listy mediatorów prowadzone są przez Sądy Okręgowe, a lista taka znajduję się także na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku — Białej, gdzie również zamieszczono broszury informacyjne:
- Mediacja w sprawach karnych,
- Mediacja w sprawach gospodarczych,
- Mediacja w sprawach cywilnych,
- Mediacja w sprawach rodzinnych,
- Mediacja w sprawach nieletnich.


 Mediacje w postępowaniu przygotowawczym

Mediacja w sprawach karnych
Mediacja w sprawach gospodarczych
Mediacja w sprawach cywilnych
Mediacja w sprawach rodzinnych
Mediacja w sprawach nieletnich


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych; mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

  

Szczegółowe informacje dotyczące mediacji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I  ZAWODOWYCH ZGODNIE Z ART. 183 § 3 k. p. c.
stan na dzień  28   s i e r p n i a  2009 roku