RZECZNIK PRASOWYNaczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego
Jacek Boda

tel. 33 475 81 00

tel. kom. 602 701 871

email: rzecznik@bb.po.gov.pl

tel. 33 475 81 00

Korespondencję należy kierować na adres e-mail:poczta@bb.po.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu bielskiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki i rodzaju spraw prowadzonych
przez prokuratury okręgu bielskiego

 


Postępowanie w sprawie zgonu konia pociągowego „Shagi” w Wiśle

Prokuratura Rejonowa w Cieszenie prowadzi wraz z Komisariatem Policji w Wiśle postępowanie w sprawie zaistniałego od bliżej nieustalonej daty do dnia 18.02.2018r. w Wiśle znęcania się nad zwierzęciem, poprzez przeciążanie konia pociągowego ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji, skutkującego w dniu 18.02.2018r. zgonem konia o imieniu „Shagi”, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.

Badany czyn zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 marca 2018r., godz. 14:15

13 12


Akt oskarżenia w sprawie molestowania seksualnego w SOSW w Żywcu

W dniu 12 lutego 2018r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko byłemu nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, któremu zarzucono popełnienie przest. z art.199 i 200 kk na szkodę wychowanej ośrodka. Zarzucane oskarżonemu czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do 12 lat.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 lutego 2018r., godz. 09:40

13 12


Sprawca potrącenia pieszego w dniu 6 stycznia 2018r. wykryty i aresztowany

W dniu 6 stycznia 2018r. w rejonie skrzyżowania ulic Partyzantów i Fabrycznej doszło do potrącenia pieszego przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych.
W wyniku potrącenia pieszy doznał ciężkich obrażeń ciała realnie zagrażających życiu.
Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzieliwszy pomocy pokrzywdzonemu.
Pokrzywdzonego zauważyli jadący do pracy ratownicy medyczni, którzy udzielili mu pierwszej pomocy, następnie został przewieziony do szpitala.
Z dokonanych ustaleń wynikało, że prawdopodobnie sprawcą potrącenia był kierujący samochodem Land Rover Freelander.
Śledztwo w tej sprawie o czyn z art. 177 wszczęła Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Południe w Bielsku-Białej .
W wyniku intensywnych i zakrojonych na szeroką skalę czynności poszukiwawczych prowadzonych przez funkcjonariuszy bielskiej Policji ujawniono, a następnie w dniu 23 stycznia 2018r. zatrzymano sprawcę wypadku - Andrzeja W., który przyznał się do przedstawionego mu zarzutu.Zostało mu także odebrane prawo jazdy.
Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Po rozpoznaniu wniosku prokuratora Sąd Rejonowy Wydział III Karny w Bielsku-Białej zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 stycznia 2018r., godz. 13:05

13 12


Kolejna unieważniona uchwała w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

W związku ze skargą Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej wyrokiem z dnia 16 października 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o częściowej nieważności uchwały Rady Gminy Gilowice z dnia 26 listopada 2004r. nr XXII/114/04 w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gilowice.
> W tejże uchwale Gmina Czernichów m.in. określiła krąg osób, którym przysługiwało prawo pochówku przez gminę oraz kwestię dotyczącą zwrotu kosztów pokrycia kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2004r.
Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej w dniu 09 marca 2017r. złożył skargę do WSA w Gliwicach zarzucając naruszenie przez Gminę Gilowice art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie art. 44 ustawy o pomocy społecznej, a także naruszenie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W konsekwencji wniósł o stwierdzenie jej nieważności.
Sąd uznał skargę prokuratury za słuszną stwierdzając w uzasadnieniu wyroku, że:
- organ stanowiący gminy nie jest uprawniony do określenia kręgu osób, którym przysługuje prawo pochówku przez gminę, jak również regulowania przypadków, w których gmina zobowiązana jest do sprawienia pogrzebu. Kwestia ta jest uregulowana przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i normując tę materię Gmina Gilowice wkroczyła bez upoważnienia w tę sferę,
- rada gminy nie posiadała prawa do określenia sposobu zwrotu kosztów pochówku sprawionego przez gminę, (w uchwale stwierdzono, że koszty sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej , jeżeli po osobie zmarłego nie przysługuje zasiłek pogrzebowy) ponieważ kwestia ta została już uregulowana w ustawie o pomocy społecznej (art. 96 ust. 3), zatem rada gminy nie ma upoważnienia do regulowania tej kwestii w uchwale,
- brak było podstaw do opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, albowiem zaskarżona uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, w konsekwencji doszło do naruszenia art. 12 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Konkludując, sąd uznał, że zaskarżone przez prokuraturę przepisy zostały wydane z istotnym naruszeniem prawa, w tym również art. 7 Konstytucji.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 01 grudnia 2017r., godz. 19:30

13 12


Zarzuty w sprawie tragicznego zdarzenia na basenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w sp.z o.o. Wiśle

W związku ze zdarzeniem z dnia 17 stycznia br., kiedy to podczas pobytu na basenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w sp.z o.o. Wiśle przebywającej na zimowisku grupy uczniów ze Zgierza doszło do utonięcia małoletniego Rafała K. i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u małoletniego Dominika K., Prokuratura Rejonowa w Cieszynie przedstawiła zarzuty o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k. i art. 155 k.k. i art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Adamowi J., Danucie Z. i Łukaszowi K.
Podejrzanemu Adamowi J. prokurator przedstawił zarzut, o to, że jako prezes Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o. w Wiśle. a tym samym osoba zobowiązana na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, do zapewnienia bezpieczeństwa osób kapiących się na pływalni ośrodka, nie zapewnił stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratownika, nie zatrudnił odpowiedniej ilości ratowników, oraz dopuścił do wykonywania pracy w charakterze ratownika Łukasza K. nie posiadającego odpowiednich uprawnień i umiejętności.
Podejrzanej Danucie Z. prokurator przedstawił zarzut, o to, że jako kierownik Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o. w Wiśle. będąc osobą zarządzającą personelem i mając wiedzę o braku dostatecznej ilości ratowników oraz braku kwalifikowanego ratownika wodnego w dniu zdarzenia, dopuściła do wykonywania obowiązków w charakterze ratownika Łukasza K. wykonując na basenie prace porządkowe, wiedząc, że nie posiada on kwalifikacji ani wiedzy do wykonywania tej funkcji.
Podejrzanemu Łukaszowi K. przedstawiano zarzut polegający na tym, że będąc zatrudnionym do wykonywania prac porządkowych, nie mając uprawnień podjął się pełnienia funkcji ratownika, a jako zobowiązany do czuwania nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni opuścił jej teren i nie podjął w porę czynności ratujących życie pokrzywdzonych małoletnich.
Skutkiem zachowania wszystkich trojga podejrzanych było narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ustalonych pokrzywdzonych małoletnich, oraz nieumyślnie spowodowanie śmierć jednego z nich wskutek utonięcia oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu wobec drugiego wskutek topienia się i czasowej niewydolności krążeniowo-oddechowej.
Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 01 grudnia 2017r., godz. 12:00

13 12


Kolejny wyrok z pozwu prokuratury w sprawie dotyczącej nieruchomości przejętej wskutek lichwarskiej pożyczki

W dniu 09 stycznia 2017r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, działając na rzecz Olgi L. skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wniosła o nakazanie wykreślenia w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Bielsku-Białej Bożeny P. i wpisania jako właścicielki Olgi L.< br /> Nieruchomość ta została przejęta przez Piotra R. w wykonaniu umowy pożyczki w kwocie 15.600 zł, zabezpieczonej tą nieruchomością, której wartość wynosi ok. 120.000zł a następnie sprzedana Bożenie P.
Wyrokiem z dnia 09 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z pozwem.
Wyrok nie jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 16 listopada 2017r., godz. 12:45

13 12


Śledztwo w sprawie wypadku na torze kartingowym w Zwardoniu

Prokuratura Rejonowa w Żywcu prowadzi śledztwo dotyczące zdarzenia zaistniałego w dniu 12.11.2017 w Zwardoniu, gdzie podczas jazdy na torze gokartowym doszło do wypadku z udziałem 21 letniej pokrzywdzonej. Jak ustalono, pokrzywdzona wraz z grupą znajomych wykupiła przejazd gokartem po torze. W trakcie jednej z jazd szalik, który miała ubrany na sobie zaplątał się w zębatkę osi napędowej, co spowodowało nagłe szarpnięcie kierującej ku tyłowi pojazdu, w wyniku czego doznała urazu szyi i w następstwie czego straciła przytomność. Na miejscu udzielono jej pomocy przed medycznej, wezwano służby ratownicze . Pokrzywdzona została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej stan określono jako ciężki. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono niezbędne czynności procesowe, zabezpieczono dowody, m.in. pojazd, którym kierowała pokrzywdzona. Czynności śledztwa prowadzone są pod kątem czynu z art. 160 par. 1 kk i art. 156 par. 2 kk w związku z art. 11 par. 2 kk.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 16 listopada 2017r., godz. 12:45

13 12


Areszt dla podejrzanych w sprawie zabójstwa przy ul. Hałcnowskiej w Bielsku-Białej

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej prowadzi wraz Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej śledztwo przeciwko Aleksandrze J., Pawłowi K. oraz Pawłowi Ł., podejrzanym o dokonanie w dniu 23.10.2017r. w Bielsku-Białej pobicia ze skutkiem śmiertelnym Piotra J., tj. o przestepstwo z art. 148 § 1 k.k.
Zwłoki pokrzywdzonego zostały ujawnione w dniu 25.10.2017r. w okolicach pustostanu przy ul. Hałcnowskiej w Bielsku-Białej. W wyniku przeprowadzonych w tej sprawie czynności już tym samym dniu dokonano zatrzymania podejrzanych, wobec których na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował tymczasowe aresztowanie.
Za zarzucany podejrzanym czyn grozi kara 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 listopada 2017r., godz. 12:05

13 12


Areszt w sprawie handlu wizami.

W dniu 17 października br. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na wniosek Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec obywatela Ukrainy podejrzanego wraz dwoma innymi zatrzymanymi osobami – obywatelami Polski, o organizowanie nielegalnej migracji kilkuset obywatelom Ukrainy, za pomocą oświadczeń uzyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy, przy wykorzystaniu tzw. słupów.
Na podstawie tych oświadczeń obywatele Ukrainy wyłudzali w polskich urzędach konsularnych wizy Schengen uprawniające do podjęcia pracy na terenie Polski.
Faktycznie jednak nie podejmowali pracy w Polsce u pracodawców wskazanych w oświadczeniach, lecz najczęściej nielegalnie wyjeżdżali do innych krajów Unii Europejskiej.
Za uzyskanie wizy obywatele Ukrainy płacili organizator procederu od 100 do 400 euro.
Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.
Zarzucany podejrzanym czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8.
Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prowadzi Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 października 2017r., godz. 14:20

13 12


Nieważna uchwała w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czernichów oraz zwrotu wydatków związanych z kosztami pogrzebu.

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o częściowej nieważności uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2005r. nr XXIX/244/2005 w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czernichów oraz zwrotu wydatków związanych z kosztami pogrzebu.
Przedmiotową uchwałą Gmina Czernichów m.in. określiła krąg osób, którym przysługiwało prawo pochówku przez gminę oraz kwestię dotyczącą zwrotu kosztów pokrycia kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę.
Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej w dniu 09 marca 2017r. złożył skargę do WSA w Gliwicach zarzucając m.in. naruszenie przez Gminę Czernichów poprzez opisane wyżej rozstrzygnięcia art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz naruszenie art. 44 ustawy o pomocy społecznej i wniósł o stwierdzenie jej nieważności.
Po rozpoznaniu sprawy sąd zaakceptował stanowisko prokuratury stwierdzając, że organ stanowiący gminy nie jest uprawniony do określenia kręgu osób, którym przysługuje prawo pochówku przez gminę, jak również regulowania przypadków, w których gmina zobowiązana jest do sprawienia pogrzebu. Kwestia ta została bowiem kompleksowo określoną przez ustawodawcę ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jednocześnie Rada Gminy nie posiadała prawa do określenia zwrotu kosztów pochówku sprawionego przez gminę, a w konsekwencji możliwości żądania takiego zwrotu, ponieważ poniesione koszty pogrzebu powinny być poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Uregulowania te, jako rażąco naruszające prawo winny zostać wyeliminowane z obrotu prawnego.
Wyrok nie jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 22 września 2017r., godz. 14:35

13 12


Unieważniona umowa w sprawie parkingu pod Równicą w Ustroniu

Wyrokiem z dnia 7 września 2017r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił pozew Prokuratora Rejonowego w Cieszynie z dnia 28 grudnia 2016r. o uznanie nieważności umowy dzierżawy gruntów położonych przy ul. Równica w Ustroniu na rzecz firmy FU „Ustronex” wskazując, że przedmiotowa czynność prawna jest nieważna.
Jak stwierdzono w pozwie prokuratury, Miasto Ustroń na podstawie przetargu z dnia 28 kwietnia 2014r. wydzierżawiło wskazanej wyżej firmie część gruntu położonego przy ul. Równica w Ustroniu zabudowanego parkingiem i z przeznaczeniem na obsługę miejsc parkingowych.
Na podstawie tejże umowy firma FU „Ustronex” została upoważniona do pobierania opłat za parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych zlokalizowanych na drodze publicznej, tj. ul. Równica, za co pobierała kwotę 8 zł za pojazd. Przy tym Miasto Ustroń nie podjęło uchwały w sprawie wyznaczenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych w obrębie miasta Ustroń, podczas, gdy opłaty takie mogą być pobierane jedynie w wyznaczonych przez radę gminy strefach płatnego parkowania.
Zaskarżona umowa była niezgodna z art. 13 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, co stosownie do treści art. 58 par. 1 kc powinno doprowadzić do stwierdzenia jej nieważności, i tak też orzekł Sąd w przytoczonym na wstępie wyroku.
Przedmiotowa sprawa stanowi pokłosie artykułu prasowego, jaki ukazał się w jednym z sierpniowych wydań (17.08.2016) gazety „Dziennik Zachodni”, w którym opisano proceder pobierania od turystów opłat za wjazd samochodem na parkingi pod Równicą, które się okazało, nie wszystkie były odpłatne.
Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 września 2017r., godz. 10:00

13 12


Zabójstwo w Zebrzydowicach

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadzi śledztwo przeciwko Marcinowi B. podejrzanemu o dokonanie zabójstwa Romana W.
Do zdarzenia doszło w dniu 13 sierpnia 2017r.w Zebrzydowicach.
W wyniku sprzeczki Marcin B. po uprzednim skopaniu Romana W. upuścił mu głowę kamień powodując tym u pokrzywdzonego liczne obrażenia skutkujące jego zgonem.
Ponadto Marcinowi B. zarzucono czynną napaść na funkcjonariusza policji, której dopuścił się w trakcie zatrzymania.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec Marcina B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Za zarzucane Marcinowi B. czyny (art. 148 par. 1 kk, art. 222 par. 1 kk) grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 17 sierpnia 2017r., godz. 22:00

13 12


Tragedia na ul. Relaksowej w Bielsku-Białej

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ prowadzi postępowanie w sprawie zdarzenia z dnia 5 sierpnia 2017r. przy ul. Relaksowej w Bielsku-Białej, gdzie w wyniku telefonicznego powiadomienia policji przez jednego z członków rodziny po siłowym wejściu do mieszkania budynku wielorodzinnego ujawniono zwłoki Magdaleny R. l.35 oraz jej rannego męża Marcina R. l.39, który wymagał niezwłocznego zaopatrzenia medycznego. Mężczyzna został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. U obojga stwierdzono rany cięte szyi zadane ostrym narzędziem. W mieszkaniu nie przebywały inne osoby. Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe z udziałem prokuratora, biegłego lekarza sądowego i technika kryminalistyki. Prokurator zarządził sekcje zwłok. Rodzinie zmarłej pokrzywdzonej udzielono pomocy psychologicznej.

Jak ustalono, w dniu 4 sierpnia 2017r. Marcinowi R. przedstawiono zarzut z art. 207§1 kk dotyczący psychicznego i fizycznego znęcania się nad Magdaleną R., przy czym jak wynikało z dokonanych ustaleń, zasadniczą agresję i groźby jej użycia podejrzany kierował wobec samego siebie oddziaływując na pokrzywdzoną groźbami podjęcia próby samobójczej. Prokurator zastosował wobec Marcina R. środki zapobiegawcze w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia lokalu zajmowanego wraz z pokrzywdzoną, zakazał kontaktowania się z pokrzywdzoną i oddał go pod dozór policji. Po powrocie do domu Marcin R. w asyście policji opuścił mieszkanie pokrzywdzonej i spędził noc poza domem.

W dniu 5 sierpnia 2017r. Marcin R. pod pozorem załatwienia spraw zawodowych opuścił miejsce pobytu i udał się do mieszkania pokrzywdzonej. O tym fakcie powziął informację jeden z członków rodziny, który zaalarmował policję.

W dniu 07 sierpnia 2017r. w godzinach wieczornych Marcin R. został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienie przestępstwa zabójstwa na szkodę Magdaleny R. (art. 148§1 kk). Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności z udziałem Marcina R. prokuratura wystąpi do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 08 sierpnia 2017r., godz. 12:40

13 12


Wyrok w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Lubomira Z.

W dniu 20 lipca 2017r. przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej zapadł wyrok w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Lubomira Z. oskarżonego o popełnienie w latach 2011 – 2016 przestępstw z art. 233 par. 1 kk w zw. z art. 233 par. 6 kk. Sąd uznając go za winnego zarzucanych czynów wymierzył kare łączną grzywny w wymiarze 180 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda i obciążył go kosztami postepowania. Wyrok nie jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 08 sierpnia 2017r., godz. 11:10

13 12


Areszt dla sprawcy molestowania seksualnego w SOSW w Żywcu

W dniu 22.06.2017. Sąd Rejonowy w Żywcu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żywcu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec jednego z nauczycieli SOSW w Żywcu podejrzanego o molestowanie seksualne trzech wychowanek tego ośrodka. Śledztwo w toku.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 23 czerwca 2017r., godz. 14:25

13 12


Postępowanie w sprawie molestowania seksualnego w SOSW w Żywcu.

W związku z zawiadomieniem Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu tamtejsza Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie w sprawi seksualnego nadużycia zależności wobec trojga małoletnich wychowanek ośrodka. Badane zdarzenia miały mieć miejsce w latach 2012 i 2017, a czynów tych miał się dopuścić jeden z nauczycieli SOSW. W sprawie prowadzone są czynności dowodowe pod kątem czynów z art. 199 p.1 kk i z art. 200 p.1 kk. Zagrożone są one karą pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 19 czerwca 2017r., godz. 15:20

13 12


Areszt dla sprawcy rozboju i gwałtu w Istebnej.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Cieszynie sąd zastosował areszt tymczasowy wobec P.K. - 34 letniego mieszkańca Ustronia podejrzanego o dokonanie w nocy z 7 na 8 czerwca br. przestępstw rozboju i gwałtu na pokrzywdzonej mieszkance Istebny. W trakcie tych czynów sprawca groził pokrzywdzonej użyciem nożem, ponadto kierował wobec niej groźby pozbawienia życia w celu wywarcia na nią wpływu zmierzającego do zaniechania powiadamiania organów ścigania. Dzięki postawie pokrzywdzonej, której powiadomiła o zaistniałym zdarzeniu doszło do szybkiego ujęcia sprawcy oraz odzyskania zrabowanego mienia. Podejrzany przyznał się do popełniania zarzucanych czynów. Grozi mu za nie kara pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 19 czerwca 2017r., godz. 15:20

13 12


Prawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego postrzelenia w Nieledwi

W dniu 10 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej rozpoznał apelacje obrońcy oskarżonego Andrzeja B. od wyroku sądu I instancji w sprawie, w której zarzucono mu pozostawienie w domu bez należytego zabezpieczenia broni myśliwskiej, z której jego nieletni syn dokonał śmiertelnego postrzelenia swojego kolegi. Zdarzenie miało miejsce jesienią 2015 roku w Nieledwi na Żywiecczyźnie. Sąd odwoławczy zmienił zapadły uprzednio wyrok w ten sposób, że skazał oskarżonego Andrzeja B. na 2 lata pozbawienia wolności w miejsce dotychczasowej kary 4 lat pozbawienia wolności.
Wyrok jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 maja 2017r., godz. 16:00

13 12


Nieruchomości utracone w wyniku lichwiarskiej pożyczki wracają do właścicieli

W dniu 19 maja 2015r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, działając na rzecz Bożeny R., Grażyny R. i Anny N. wniosła do Sądu Rejonowego w Żywcu pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wniosła o nakazanie wpisania wyżej wymienionych osób, jako właścicieli, w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonych w P.
Nieruchomości te zostały przejęte przez Mariusza J. w wykonaniu umowy pożyczki zabezpieczonej tymi nieruchomościami., a następnie sprzedane Kamili K.
Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Żywcu uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z treścią pozwu.
Wyrok jest nieprawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 kwietnia 2017r., godz. 13:00

13 12


Wyrok w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci w pożarze budynku

W dniu 29.03.2017r. Sąd Rejonowy w Żywcu po rozpoznaniu sprawy oskarżonych Karoliny K. i Damiana M. - rodziców trojga małoletnich dzieci, którym Prokuratura Rejonowa w Żywcu zarzuciła narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w trakcie pożaru budynku w Rajczy w nocy z dnia 1 na 02 .07.2016r., a także nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga z nich poprzez pozostawienie w płonącym budynku, uznał oboje oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i skazał na karę po 3 lata pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Wyrok jest nieprawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 29 marca 2017r., godz. 15:40

13 12


Śledztwo przeciwko osobom podejrzanym o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji śledztwo przeciwko pięciu osobom podejrzanym o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu katodami niklu oraz praniem brudnych pieniędzy stanowiących korzyść z tego przestępstwa.
Wartość wyłudzonego mienia Skarbu Państwa szacuje się na ponad 7 mln złotych.
Wobec wszystkich podejrzanych, których zatrzymano na podstawie dokonanych ustaleń, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 marca 2017r., godz. 15:55

13 12


Sprawcy brutalnego zabójstwa w areszcie

Prokuratora Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa na tle rabunkowym Grzegorza Duraja, które miało miejsce w dniu 19.10.2016r. w Bielsku-Białej. W wyniku przeprowadzonych czynności wkrótce po zdarzeniu ujęto trzech sprawców tego czynu: Radosława Ch., Leszka Rz., Pawła Rz., którym przedstawiono zarzuty z art. 148 par. 2 pkt. 1 i 2 kk. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec sprawców tymczasowe aresztowanie.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Akt oskarżenia w sprawie pożaru w Rajczy

W dniu 8.11.2016 Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Żywcu przeciwko Karolinie K i Damianowi M. - rodzicom trojga małoletnich dzieci, którym zarzucono narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w trakcie pożaru budynku a także nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga z tych małoletnich w wyniku pozostawienia ich w płonącym budynku tj. o przestępstwo z art. 162 par. 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk . Zdarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 .07.2016 w Rajczy. Podstawą formułowania zarzutu było ustalenie, że w czasie zdarzenie rodzice małoletnich znajdowali się w stanie nietrzeźwości.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Sądowy finał sprawy śmiertelnego postrzelenia

W dniu 10.05.2016r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia p-ko Andrzejowi B., któremu zarzucono:
- że posiadając zezwolenie na broń palną oraz amunicję udostępnił ją osobie nieuprawnionej nieposiadającej stosownego zezwolenia tj. o przest. z art. 263 par 3 kk,
- nieumyślne spowodował postrzelenia przez małoletniego syna, pokrzywdzonego Mateusza G. w okolice głowy, które to obrażenia doprowadziły do jego zgonu, tj. o przest. z art. 155kk.
W dniu 21.11.2016r. Sąd Rejonowy w Żywcu wydał wyrok w tej sprawie i wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Surowsze kary i ponowny proces w sprawie gwałtu

W Prokuraturze Rejonowej w Żywcu prowadzone było postępowanie w ramach którego pod zarzutem dopuszczenia się na 17-letniej koleżance przestępstwa z art. 198 kk stanęło 5 oskarżonych. Nadto o przestępstwo z art. 197 par 3 pkt. 1 kk oskarżono 2 osoby. Zdarzenie miało miejsce w dniu 23.12.2013 w Pietrzykowicach.
W dniu 21.04.2016r. Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w sprawie wydał wyrok uznając oskarżonych za winnych czynów zarzucanych im aktem oskarżenia. Kary wymierzone tym wyrokiem zastały uznane przez prokuraturę za rażąco niskie, nadto zakwestionowano kwalifikację prawną jednego z czynów. Prokurator Rejonowy w Żywcu wywiódł apelacje zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego oraz rażącą niewspółmierność kar orzeczonych względem wszystkich 6 oskarżonych.
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2.11.2016r., który uznał zasadność apelacji wywiedzionej przez prokuratora, wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej został częściowo uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania w zakresie dotyczącym oskarżonych Dawida A., Jakuba N., Rafała S. i Jacka K. W pozostałym zakresie, również zgodnie z wnioskiem prokuratora, wyrok ten została zmieniony w ten sposób, że wobec oskarżonego Arkadiusza P. została podwyższona orzeczona wcześniej kara do 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności a wobec osk. Michała O. do 3 lat pozbawienia wolności .


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Areszt wobec sprawcy wyłudzeń VAT-u

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi wraz z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie postępowanie dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT z tytułu prezentacji multimedialnych na portalach internetowych, a następnie wprowadzenia powyższych faktur VAT celem zwiększenia rzekomego podatku VAT o kwotę 1.928.826,76 złotych i tym sam doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 260.766,00 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT, poprzez wprowadzenia w błąd Urzędu Skarbowego w Cieszynie co do autentyczności faktur VAT, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
W wyniku dokonanych w toku śledztwa ustaleń, w dniach 24-26 września 2016 roku zatrzymano pięć osób podejrzanych, dwie kobiety i trzech mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty i z którymi wykonano dalsze niezbędne czynności procesowe. Wobec jednego z podejrzanych prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który po rozpoznaniu został uwzględniony. Wobec pozostałych czworga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Na marginesie tej sprawy należy w tym miejscu dodać, że w okresie ostatnich kilkunastu lat zauważalny jest spadek przestępstw powszechnych o charakterze stricte kryminalnym przy jednocześnie rosnącym wskaźniku tzw. przestępczości gospodarczej. Wskazuje to na swoiste „przebranżowienie” struktur przestępczych w kierunku osiągania większych zysków z popełnianych przestępstw. Upowszechnienie się przestępczości gospodarczej powoduje szereg negatywnych skutków, które w efekcie osłabiają kondycję gospodarczą państwa. Konsekwencje tego rodzaju przestępstw nie pozostają bez wpływu na sytuację każdego obywatela, albowiem malejące wpływy na rzecz fiskusa oznaczają ograniczanie środków na cele publiczne. Wszystko to powoduje konieczność zdecydowanego ścigania i pociągania do odpowiedzialności karnej sprawców tego typu przestępstw.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 30 września 2016r., godz. 11:20

13 12


Sprawca alarmowego maila do galerii handlowej CH Sfera zatrzymany

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w godzinach wieczornych do galerii handlowej CH Sfera w Bielsku-Białaj wpłunął mail informujący o szykowanym akcie terroru dla miasta Bielska-Białej i tejże galerii handlowej, którego nadawca podpisał się jako "Islam". Informacja ta z oczywistych względów wywołała żywe poruszenie i konieczność przeprowadzenia stosownych czynności przez odpowiednie służby. Już kolejnego dnia, tj. 13 sierpnia 2016r. nadawca maila został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 224a k.k. Podczas przesłuchania przez prokuratora podejrzany Sławomir W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednakże nie był w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego postępowania. Oświadczył, że żałuje swojego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 224a k.k.: "Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynności instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat."

Społeczna szkodliwość tego typu czynów jest znaczna. Mogą one wywołać niekiedy dramatyczne konsekwencje, czego muszą być świadomi wszyscy sprawcy tego rodzaju głupich żartów. Poza konsekwencjami, o których mowa wyżej, sprawcy tych czynów muszą się liczyć z koniecznością pokrycia kosztów akcji podejmowanych przez wszelkie służby ratownicze oraz ponoszonych przez urzędy i instytucje, których dotyczą.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 sierpnia 2016r., godz. 11:25

13 12


Nożownik w areszcie

Nocą 31 lipca 2016 r. w Bielsku-Białej na jednej z ulic centrum miasta doszło do pobicia pięciu osób. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, czterech podejrzanych: Mateusz R., Mateusz S., Arkadiusz K., Kamil A. wzięło udział w pobiciu pięciu pokrzywdzonych. Jeden ze sprawców - Mateusz R. w trakcie zajścia posługiwał się z nożem. W wyniku tego zdarzenia dwóch pokrzywdzonych doznało obrażeń naruszających czynności narządów ich ciała na czas poniżej dni siedmiu, dwóch na czas powyżej dni siedmiu, zaś jeden choroby realnie zagrażającej życiu. Trzech z pokrzywdzonych opuściło już szpital, nadal hospitalizowanych jest dwóch pokrzywdzonych. Podejrzani w chwili czynu znajdowali się pod wpływem alkoholu, zaś wcześniej zażywali nieustalony “dopalacz” oraz palili marihuanę.
Podejrzanym Mateuszowi S., Arkadiuszowi K., Kamilowi A. postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 158 par. 1 kk i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji. Podejrzanemu Arkadiuszowi R. postawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 159 kk i art. 156 par. 1 pkt 2 kk i art. 157 par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej, która prowadzi postępowanie w tej sprawie złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Arkadiusza R. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Po rozpoznaniu wniosku Sąd zastosował wobec tego sprawcy wskazany wyżej środek zapobiegawczy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 06 lipca 2016r., godz. 16:15

13 12


Prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa Anety B.

W dniu 18 maja 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko Błażejowi C. oskarżonemu o to, że w dniu 26 września 2014 roku w Radziechowach, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia spowodował zgon Anety B., tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.
Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 8 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego Błażeja C. za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu i za to wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności z możliwością starania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po 20 latach. Ponadto na rzecz pokrzywdzonego zasądzono tytułem zadośćuczynienia kwotę 100.000 zł.
Apelację od powyższego wyroku złożył obrońca skazanego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Po rozpatrzeniu apelacji w dniu 22 lipca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.
Wyrok ten jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 28 lipca 2016r., godz. 15:15

13 12


Akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami

W dniu 28 czerwca 2016 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko – Biała Południe w Bielsku – Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej akt oskarżenia przeciwko Robertowi J., który od nieustalonego okresu czasu co najmniej od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2015 r. w Szczyrku sprawując opiekę hodowlaną nad stadem owiec, znęcał się nad tymi zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, nieleczonej choroby i w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz bez właściwej opieki.
Ponadto nieregularnie podawał paszę prowadząc tym samym do zagłodzenia zwierząt, nie zapewniał zwierzętom stałego i swobodnego dostępu do wody, zaniechał regularnej profilaktyki odrobaczania i zwalczania pasożytów zewnętrznych. Konsekwencją tego czynu było doprowadzenie zwierząt do znacznego wychudnięcia, okaleczeń i skrajnego zarobaczenia, w tym do śmierci 53 owiec. Zachowanie oskarżonego Roberta J. stanowi przestępstwo z art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, które zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 lipca 2016r., godz. 15:45

13 12


Sprawa śmiertelnego postrzału w Nieledwi przed sądem

W dniu 10.05.2016 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi B. (ojcu małoletniego Huberta B., który oddał strzał) o czyny z art. 155 k.k. i art. 263 § 3 k.k. do Sądu Rejonowego w Żywcu. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 14.06.2016 r. Oskarżony Andrzej B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie konsensualnym, domagając się wraz z obrońcą wymierzenia kary łącznej z warunkowym zawieszeniem wykonania. Prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik nie wyrazili zgody na wydanie wyroku w tym trybie. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 08.08.2016r.
Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z dnia 2 listopada 2015r., które rozegrało się w miejscowości Nieledwia, w domu, w którym przebywali dwaj małoletni chłopcy. Jeden z nich oddał strzał z broni myśliwskiej trafiając w głowę swego kolegę. Postrzelony chłopiec zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Jak ustalono w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu, broń z której oddano strzał należała do ojca chłopca, który pozostawił ją w domu bez należytego zabezpieczenia. Mężczyzna posiadał stosowne pozwolenie na broń i amunicję.
Wobec małoletniego Huberta B. prowadzone było z udziałem prokuratora postępowanie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wobec nie stwierdzenia demoralizacji małoletniego postępowanie zostało umorzone.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 lipca 2016r., godz. 12:30

13 12


Nieumyślne spowodowanie śmierci 16-letniego ucznia gimnazjum

W dniu 1 marca 2016r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ wszczęła, z urzędu, śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bondone we Włoszech nieumyślnego spowodowania śmierci 16-letniego ucznia Gimnazjum w Bielsku- Białej, który poślizgnął się na stoku i spadł w przepaść tj. w kierunku przestępstwa z art. 155 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Pokrzywdzony był uczestnikiem obozu narciarskiego organizowanego w ramach zimowego wypoczynku przez Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku- Białej. W toku śledztwa badane będą zarówno okoliczności zajścia z dnia 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bandone, a także zasady organizowania i nadzorowania tego wyjazdu i spełnienie przez organizatorów wyjazdu warunków szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. „ w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 03 marca 2016r., godz. 13:00

13 12


Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Krystianowi M., który 19 września 2015 r. w Bielsku-Białej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 1,57 mg/l (ponad 3 promille) alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód marki Peugeot z prędkością 108 km/h przekraczając dozwoloną prędkość obowiązującą w miejscu zdarzenia, to jest 50 km/h, nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację przedpola jazdy, bezpiecznej odległości od jadącego przed nim autokaru marki Neoplan, na skutek czego najechał na tył autokaru, czym nieumyślnie spowodował u pasażerki samochodu liczne obrażenia ciała skutkujące śmiercią – tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Znęcał się nad psem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu warunkowo umorzyła dochodzenie przeciwko 60-letniemu mężczyźnie, który w okresie od czerwca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w powiecie żywieckim znęcał się nad będącym jego własnością psem rasy owczarek niemiecki, w ten sposób, że pomimo widocznych na cele guzów, spowodowanych chorobą, nie zapewnił mu należytej opieki weterynaryjnej, czym doprowadził do jego uśpienia, tj. o przestępstwo z art. 35. 1 a ustawy o ochronie zwierząt.
W dniu 7 sierpnia 2015 r. pracownik Inspekcji Weterynarii stwierdził, iż na posesji jest przetrzymywany pies rasy owczarek niemiecki bez wody i jedzenia. Wstępne wyniki potwierdziły, że pies był skrajnie wyczerpany i schorowany i nie miał odpowiedniej opieki. Pomimo odebrania psa i podjęcia próby leczenia, zaszła konieczność jego uśpienia.
Lekarz weterynarz stwierdził, iż stan psa był ogólnie bardzo zły, pies miał gruzy wielkości 8 cm, które nie były leczone.
Podejrzany przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 2 lat z obowiązkiem świadczenia pieniężnego w wysokości 400 zł na rzecz Stowarzyszenia wskazanego przez Sąd związanego z ochroną zwierząt.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie który w okresie od 14 maja do 08 września 2015 r. w Bielsku-Białej uporczywie nękał pokrzywdzoną poprzez wielokrotne telefonowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, przez wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem komunikatorów internetowych i portali internetowych, w których żądał kontynuowania znajomości i groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych informacji o jej zachowaniach, a także upublicznieniem jej nagich fotografii a 8 września 2015 r. odwiedził pokrzywdzoną w miejscu zatrudnienia szantażując odebraniem sobie życia, czym wzbudził u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność, a także, że w okresie od 31 lipca do 08 września 2015 r. rozpowszechnił wizerunek nagiej pokrzywdzonej bez jej zgody, poprzez umieszczenie jej fotografii na portalu internetowym oraz rozesłanie wiadomości e-mailem innym osobom, tj. o przestępstw z art. 190a §1 kk. oraz art. 191a § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzona i oskarżony pozostawali w związku do maja 2015 r. kiedy się rozstali. Oskarżony po zakończeniu znajomości wielokrotnie kontaktował się z pokrzywdzoną, mimo wyraźnego sprzeciwu, że nie chce z jego strony telefonów, smsów i innych wiadomości wysyłanych z komunikatorów internetowych i z portalu www. Facebook. Oskarżony nadal uporczywie wysyłał do niej wiadomości, groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych, kompromitujących ją informacji, a także upublicznieniem jej nagich fotografii. Szantażował samobójstwem a 31 lipca 2015 r. rozesłał e-mailem jej nagie zdjęcia ojcu i przełożonemu w pracy.
Wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej , zakazem kontaktowania się i zakazem rozpowszechniania fotografii pokrzywdzonej.
Oskarżony był karany sądownie za przestępstwo z art. 190a § 1 kk.
Przestępstwa z art. 190a § 1 kk oraz art. 191a § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Kobieta sprawcą rozboju

W dniu 22 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 65-letniej kobiecie, która 11 maja 2015 r., w powiecie żywieckim używając przemocy polegającej na zadawaniu wielokrotnych uderzeń młotkiem w głowę doprowadziła pokrzywdzoną do stanu bezbronności powodując u niej obrażenia ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy, po czym skradła pieniądze w kwocie 750 zł.– tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W godzinach rannych 11 maja 2015 r. oskarżona udała się do pokrzywdzonej, aby pożyczyć od niej pieniądze. Pokrzywdzona wpuściła ją do domu, po czym otworzyła szufladę, gdzie miała schowane pieniądze i pożyczyła jej 300 zł. oraz zaproponowała wspólne wypicie kawy. Pokrzywdzona podała kawę i kobiety podjęły rozmowę. W pewnym momencie oskarżona wyjęła z torby, którą miała ze sobą, młotek i zaczęła jej grozić oraz zadawać ciosy młotkiem po głowie. Pokrzywdzona upadła na podłogę i udawała nieprzytomną, by tamta zaprzestała bicia. Oskarżona zaczęła przeszukiwać szuflady, gdzie znalazła 750 zł, które skradła. Gdy zauważyła, że pokrzywdzona się rusza, ponownie zaczęła ją bić młotkiem po głowie. Pokrzywdzona schowała się pod stół aby uniknąć kolejnych ciosów oraz broniła się kulą.
Po pewnym czasie do domu przyszły sąsiadki. Pokrzywdzona opowiedziała im o zdarzeniu, wówczas powiadomiły one o zajściu Pogotowie Ratunkowe oraz członków rodziny pokrzywdzonej.
W wyniku pobicia pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia ręki oraz licznych ran tłuczonych głowy, które wymagały założenia szwów chirurgicznych.
Oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa.
Oskarżona nie była karana sądownie.
Przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 stycznia 2016r., godz. 19:30

13 12


Oszustwo na ponad 1 mln zł

W dniu 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 42 i 46 lat, którzy w okresie od 19 lutego do 20 kwietnia 2014 r., działając wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz z inną osobą po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do możliwości zapłaty za dostarczony towar w postaci metalowych opakowań i nakrętek oraz tożsamości mężczyzny jako osoby prowadzącej negocjacje handlowe w imieniu bielskiej spółki doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości 265 tysięcy EURO, stanowiącej równowartość prawie 1.110.000 zł bułgarską spółkę FMA JSC 40.
W toku śledztwa ustalono, że w/w mężczyźni we wskazanym okresie zamówili u pokrzywdzonej spółki towar w postaci metalowych puszek i nakrętek, który na podstawie 18 faktur został dostarczony do magazynu w Bielsku-Białej, a następnie sprzedany innym firmom. Oskarżeni nie zapłacili za towar powodując szkodę wysokości 1.100.000 zł.
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.
Jeden z oskarżonych był karany sądownie.
Za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 kk może być wymierzona kara do lat 10 pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie, który w dniu 13 czerwca 2015 r. w Bielsku-Białej poprzez uderzenie pięścią w rękę spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała naruszające prawidłowe czynności jej organizmu na okres poniżej siedmiu dni, jak również w okresie od 1 marca do 1 sierpnia 2015 r. uporczywie nękał w/w poprzez nachodzenie jej w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz publiczne awanturowanie się , czym wzbudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i naruszył jej prywatność, a także, że dnia 17 lipca 2015 r. w Bielsku-Białej usiłował, wbrew woli pokrzywdzonej i jej matki, uprowadzić małoletnią poniżej 15 lat – tj. o przestępstwa z art. z art. 157 § 2 kk, art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk.
Oskarżony ma ograniczoną władzę rodzicielską.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwa z art. z art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Rozbój na Błoniach

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 22-letniej kobiecie oraz 22–letniemu mężczyźnie, którzy 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej działając wspólnie i w porozumieniu wraz z innym nieustalonym co do tożsamości mężczyzną, dokonali rozboju na pokrzywdzonym kradnąc mu pieniądze w kwocie 40 zł – tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że maju 2015 r. oskarżona nawiązała kontakt z pokrzywdzonym za pośrednictwem komunikatora GG. Wymienieni umówili się na spotkanie w dniu 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej na Błoniach. Podczas spaceru w/w rozmawiali, a następnie kobieta poszła zatelefonować. Poprosiła pokrzywdzonego o jego telefon, mówiąc, że jej się rozładował. Mężczyzna pożyczył swój telefon oskarżonej, która oddaliła się prowadząc ok. 5 minut rozmowę. Oskarżona wróciła do pokrzywdzonego, jednak nie zwróciła mu telefonu. Po pewnym czasie podeszli do nich dwaj młodzi mężczyźni. Oskarżona nie była zaskoczona ich widokiem. W pewnym momencie jeden z oskarżonych uderzył pokrzywdzonego pięścią w brzuch. Mężczyźni zaczęli się ze sobą szarpać i przewrócili się na ziemię. Pokrzywdzony próbował uciec, lecz drugi oskarżony przytrzymał go i zaczął dusić. Obaj go bili i kopali Kobieta nagrywała zdarzenie na telefonie komórkowym, a potem również wielokrotnie kopała leżącego na ziemi mężczyznę w brzuch, klatkę piersiową oraz biła go po twarzy oraz plecach. Pokrzywdzony wydał im pieniądze w kwocie 40 zł. Telefon kobieta przekazała oskarżonemu, który go zbył n/n osobie.
Materiały w sprawie udziału w rozboju mężczyzny o nieustalonej tożsamości wyłączono do odrębnego postępowania.
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Oskarżeni nie byli karani sądownie.
Za przestępstwo z art. 280 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 stycznia 2016r., godz. 09:50

13 12


Dwaj mężczyźni oskarżeni o zabójstwo

W dniu 11 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu Pawłowi K. i 27-letniemu Arturowi Z., którzy 19 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, działając wspólnie i w porozumieniu, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, zadawali mu liczne uderzenia pięścią w okolice twarzoczaszki i klatki piersiowej z użyciem dużej siły oraz uderzyli w twarz kielichem rozbitej butelki, czym spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci: rozległych sińców podbiegniętych krwią, złamania kąta żuchwy i nosa, złamania dwóch żeber, skutkujących zgonem pokrzywdzonego, przy czym jeden z oskarżonych dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy, oraz, że w Bielsku-Białej prowadzili w ruchu lądowym motorower, znajdując się w stanie nietrzeźwości, przy czym oskarżony Paweł K. czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem za przestępstwo z art. 178a § 1 kk – tj. o przestępstwa z art. 148 § 1 kk, art. 148 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk oraz art. 178a § 4 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni na przełomie stycznia i lutego 2015 r. zamieszkali w mieszkaniu pokrzywdzonego. W tym czasie w mieszkaniu często dochodziło do kłótni i przekleństw oraz wspólnego spożywania alkoholu.
W dniu zdarzenia tj. 19 marca 2015 r. wszyscy trzej mężczyźni wspólnie spożywali alkohol, zakupiony za pieniądze, które pokrzywdzony otrzymał kilka dni wcześniej od swojej matki. W godzinach wieczornych pomiędzy oskarżonymi a pokrzywdzonym doszło do kłótni w trakcie której jeden oskarżony kilka razy uderzył pokrzywdzonego w twarz. Kiedy ten zaczął się bronić, oskarżeni podzielili między siebie role, w ten sposób, że jeden wykręcił pokrzywdzonemu ręce do tyłu a drugi uderzał go pięścią w twarz. Obaj oskarżeni wielokrotnie z dużą siłą uderzali pokrzywdzonego w twarz i klatkę piersiową a jeden z nich zadał mu cios stłuczoną butelką. Przestali go bić jak zauważyli, że się dusi i traci przytomność. Nie udzielili mu pomocy, a gdy zmarł chcieli zatrzeć ślady. Podjęli decyzję o wyniesieniu ciała, jednak z uwagi na wagę pokrzywdzonego, przenieśli ciało pod drzwi wejściowe, gdzie pozostawili zmarłego, po czym w pośpiechu nie zamykając drzwi uciekli z mieszkania.
W dniu następnym funkcjonariusze Policji zatrzymali w/w.
Oskarżeni byli karani sądownie. Artur Z. odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 158 § 1 kk.
Oskarżeni nie przyznali się do winy.
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 11 stycznia 2016r., godz. 18:00

13 12


Czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji

W dniu 28 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 50 - letniej kobiecie, która w okresie od września 2009 r. do 04 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwiła 21 kobietom w tym 2 małoletnim uprawianie prostytucji oraz przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r., swoim zachowaniem ułatwił jej popełnienie tych przestępstw, tj. o przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżona w okresie od września 2009 do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej ułatwiała w/w kobietom uprawianie prostytucji poprzez udostępnianie im wynajętych w tym celu pięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w Bielsku-Białej, umieszczanie ogłoszeń o świadczeniu usług seksualnych na portalach internetowych, utrwalaniu wizerunku w celu zamieszczenia tych ogłoszeń, przekazywanie telefonów komórkowych w celu kontaktowania się z klientami, a także czerpała korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te kobiety, pobierając od nich kwoty nie mniej niż 50 zł od klienta. Miała świadomość, że dwie kobiety nie ukończyły 18 roku życia. Oskarżona uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Natomiast oskarżony mężczyzna w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, swoim zachowaniem ułatwił oskarżonej popełnienie opisanych przestępstw w ten sposób, że remontował lokale wynajmowane przez oskarżoną a także podwoził kobiety w ustalone miejsca.
Wobec oskarżonej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Oskarżeni byli karani sądownie.
Za przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk może być wymierzona kara do 15 lat pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Śmierć dwóch osób w wyniku pożaru

W dniu 23 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej umorzyła śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 5 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej pożaru domu mieszkalnego przy ul. Marglowej w następstwie, którego śmierć poniosły dwie osoby tj. o przestępstwo z art. 163§ 1 pkt 1 kk – wobec śmierci sprawcy.
W dniu 5 listopada 2015 r funkcjonariusze Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej zostali powiadomieni o pożarze w budynku jednorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Marglowej.
Ustalono, że pożar zaistniał w w/wym. budynku w jednym z pokoi na parterze, w którym przebywała 70-letnia właścicielka domu. Z uwagi na stan zdrowia nie była zdolna do samodzielnego poruszania się, jednak paliła papierosy. W domu na piętrze zamieszkiwał jej 45-letni syn, który najprawdopodobniej w czasie zdarzenia spał, a obudziwszy się podjął próbę opuszczenia domu. Stracił przytomność w przedpokoju na parterze. Został wyniesiony na zewnątrz budynku przez strażaków ale podjęta akcja reanimacyjna okazała się bezskuteczna.
Z opinii sądowo – medycznej wynika, że przyczyną zgonu kobiety był uraz termiczny spowodowany płomieniem, z rozległym i głębokim oparzeniem ciała oraz dróg oddechowych. Z kolei przyczyną zgonu mężczyzny, będącego w chwili zgonu w stanie nietrzeźwości, stała się ostra niewydolność krążenia – oddechowa w przebiegu zatrucia gazami pożarowymi.
Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, iż przyczyną powstania zdarzenia było upuszczenie papierosa lub jego niedopałka na kanapę przez 70-letnią właścicielkę domu. Przemawia za tym prawie całkowite spalenie zwłok i kanapy oraz brak śladów bezpośredniego oddziaływania ognia na inne przedmioty znajdujące się w pokoju.
Skutkiem spowodowania pożaru była śmierć dwojga mieszkańców budynku.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Adres:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 475 81 00, fax: +48 33 475 81 05
NIP: 547-15-17-745