RZECZNIK PRASOWYNaczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego
Jacek Boda

tel. 33 475 81 00

tel. kom. 602 701 871

email: rzecznik@bb.po.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu bielskiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki i rodzaju spraw prowadzonych
przez prokuratury okręgu bielskiego

 


Nieruchomości utracone w wyniku lichwiarskiej pożyczki wracają do właścicieli

W dniu 19 maja 2015r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, działając na rzecz Bożeny R., Grażyny R. i Anny N. wniosła do Sądu Rejonowego w Żywcu pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wniosła o nakazanie wpisania wyżej wymienionych osób, jako właścicieli, w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonych w P.
Nieruchomości te zostały przejęte przez Mariusza J. w wykonaniu umowy pożyczki zabezpieczonej tymi nieruchomościami., a następnie sprzedane Kamili K.
Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Żywcu uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z treścią pozwu.
Wyrok jest nieprawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 kwietnia 2017r., godz. 13:00

13 12


Wyrok w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci w pożarze budynku

W dniu 29.03.2017r. Sąd Rejonowy w Żywcu po rozpoznaniu sprawy oskarżonych Karoliny K. i Damiana M. - rodziców trojga małoletnich dzieci, którym Prokuratura Rejonowa w Żywcu zarzuciła narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w trakcie pożaru budynku w Rajczy w nocy z dnia 1 na 02 .07.2016r., a także nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga z nich poprzez pozostawienie w płonącym budynku, uznał oboje oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i skazał na karę po 3 lata pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Wyrok jest nieprawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 29 marca 2017r., godz. 15:40

13 12


Śledztwo przeciwko osobom podejrzanym o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji śledztwo przeciwko pięciu osobom podejrzanym o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu katodami niklu oraz praniem brudnych pieniędzy stanowiących korzyść z tego przestępstwa.
Wartość wyłudzonego mienia Skarbu Państwa szacuje się na ponad 7 mln złotych.
Wobec wszystkich podejrzanych, których zatrzymano na podstawie dokonanych ustaleń, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 marca 2017r., godz. 15:55

13 12


Sprawcy brutalnego zabójstwa w areszcie

Prokuratora Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa na tle rabunkowym Grzegorza Duraja, które miało miejsce w dniu 19.10.2016r. w Bielsku-Białej. W wyniku przeprowadzonych czynności wkrótce po zdarzeniu ujęto trzech sprawców tego czynu: Radosława Ch., Leszka Rz., Pawła Rz., którym przedstawiono zarzuty z art. 148 par. 2 pkt. 1 i 2 kk. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec sprawców tymczasowe aresztowanie.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Akt oskarżenia w sprawie pożaru w Rajczy

W dniu 8.11.2016 Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Żywcu przeciwko Karolinie K i Damianowi M. - rodzicom trojga małoletnich dzieci, którym zarzucono narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w trakcie pożaru budynku a także nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga z tych małoletnich w wyniku pozostawienia ich w płonącym budynku tj. o przestępstwo z art. 162 par. 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk . Zdarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 .07.2016 w Rajczy. Podstawą formułowania zarzutu było ustalenie, że w czasie zdarzenie rodzice małoletnich znajdowali się w stanie nietrzeźwości.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Sądowy finał sprawy śmiertelnego postrzelenia

W dniu 10.05.2016r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia p-ko Andrzejowi B., któremu zarzucono:
- że posiadając zezwolenie na broń palną oraz amunicję udostępnił ją osobie nieuprawnionej nieposiadającej stosownego zezwolenia tj. o przest. z art. 263 par 3 kk,
- nieumyślne spowodował postrzelenia przez małoletniego syna, pokrzywdzonego Mateusza G. w okolice głowy, które to obrażenia doprowadziły do jego zgonu, tj. o przest. z art. 155kk.
W dniu 21.11.2016r. Sąd Rejonowy w Żywcu wydał wyrok w tej sprawie i wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Surowsze kary i ponowny proces w sprawie gwałtu

W Prokuraturze Rejonowej w Żywcu prowadzone było postępowanie w ramach którego pod zarzutem dopuszczenia się na 17-letniej koleżance przestępstwa z art. 198 kk stanęło 5 oskarżonych. Nadto o przestępstwo z art. 197 par 3 pkt. 1 kk oskarżono 2 osoby. Zdarzenie miało miejsce w dniu 23.12.2013 w Pietrzykowicach.
W dniu 21.04.2016r. Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w sprawie wydał wyrok uznając oskarżonych za winnych czynów zarzucanych im aktem oskarżenia. Kary wymierzone tym wyrokiem zastały uznane przez prokuraturę za rażąco niskie, nadto zakwestionowano kwalifikację prawną jednego z czynów. Prokurator Rejonowy w Żywcu wywiódł apelacje zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego oraz rażącą niewspółmierność kar orzeczonych względem wszystkich 6 oskarżonych.
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2.11.2016r., który uznał zasadność apelacji wywiedzionej przez prokuratora, wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej został częściowo uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania w zakresie dotyczącym oskarżonych Dawida A., Jakuba N., Rafała S. i Jacka K. W pozostałym zakresie, również zgodnie z wnioskiem prokuratora, wyrok ten została zmieniony w ten sposób, że wobec oskarżonego Arkadiusza P. została podwyższona orzeczona wcześniej kara do 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności a wobec osk. Michała O. do 3 lat pozbawienia wolności .


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 grudnia 2016r., godz. 15:15

13 12


Areszt wobec sprawcy wyłudzeń VAT-u

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi wraz z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie postępowanie dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT z tytułu prezentacji multimedialnych na portalach internetowych, a następnie wprowadzenia powyższych faktur VAT celem zwiększenia rzekomego podatku VAT o kwotę 1.928.826,76 złotych i tym sam doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 260.766,00 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT, poprzez wprowadzenia w błąd Urzędu Skarbowego w Cieszynie co do autentyczności faktur VAT, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
W wyniku dokonanych w toku śledztwa ustaleń, w dniach 24-26 września 2016 roku zatrzymano pięć osób podejrzanych, dwie kobiety i trzech mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty i z którymi wykonano dalsze niezbędne czynności procesowe. Wobec jednego z podejrzanych prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który po rozpoznaniu został uwzględniony. Wobec pozostałych czworga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Na marginesie tej sprawy należy w tym miejscu dodać, że w okresie ostatnich kilkunastu lat zauważalny jest spadek przestępstw powszechnych o charakterze stricte kryminalnym przy jednocześnie rosnącym wskaźniku tzw. przestępczości gospodarczej. Wskazuje to na swoiste „przebranżowienie” struktur przestępczych w kierunku osiągania większych zysków z popełnianych przestępstw. Upowszechnienie się przestępczości gospodarczej powoduje szereg negatywnych skutków, które w efekcie osłabiają kondycję gospodarczą państwa. Konsekwencje tego rodzaju przestępstw nie pozostają bez wpływu na sytuację każdego obywatela, albowiem malejące wpływy na rzecz fiskusa oznaczają ograniczanie środków na cele publiczne. Wszystko to powoduje konieczność zdecydowanego ścigania i pociągania do odpowiedzialności karnej sprawców tego typu przestępstw.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 30 września 2016r., godz. 11:20

13 12


Sprawca alarmowego maila do galerii handlowej CH Sfera zatrzymany

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w godzinach wieczornych do galerii handlowej CH Sfera w Bielsku-Białaj wpłunął mail informujący o szykowanym akcie terroru dla miasta Bielska-Białej i tejże galerii handlowej, którego nadawca podpisał się jako "Islam". Informacja ta z oczywistych względów wywołała żywe poruszenie i konieczność przeprowadzenia stosownych czynności przez odpowiednie służby. Już kolejnego dnia, tj. 13 sierpnia 2016r. nadawca maila został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 224a k.k. Podczas przesłuchania przez prokuratora podejrzany Sławomir W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednakże nie był w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego postępowania. Oświadczył, że żałuje swojego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 224a k.k.: "Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynności instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat."

Społeczna szkodliwość tego typu czynów jest znaczna. Mogą one wywołać niekiedy dramatyczne konsekwencje, czego muszą być świadomi wszyscy sprawcy tego rodzaju głupich żartów. Poza konsekwencjami, o których mowa wyżej, sprawcy tych czynów muszą się liczyć z koniecznością pokrycia kosztów akcji podejmowanych przez wszelkie służby ratownicze oraz ponoszonych przez urzędy i instytucje, których dotyczą.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 sierpnia 2016r., godz. 11:25

13 12


Nożownik w areszcie

Nocą 31 lipca 2016 r. w Bielsku-Białej na jednej z ulic centrum miasta doszło do pobicia pięciu osób. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, czterech podejrzanych: Mateusz R., Mateusz S., Arkadiusz K., Kamil A. wzięło udział w pobiciu pięciu pokrzywdzonych. Jeden ze sprawców - Mateusz R. w trakcie zajścia posługiwał się z nożem. W wyniku tego zdarzenia dwóch pokrzywdzonych doznało obrażeń naruszających czynności narządów ich ciała na czas poniżej dni siedmiu, dwóch na czas powyżej dni siedmiu, zaś jeden choroby realnie zagrażającej życiu. Trzech z pokrzywdzonych opuściło już szpital, nadal hospitalizowanych jest dwóch pokrzywdzonych. Podejrzani w chwili czynu znajdowali się pod wpływem alkoholu, zaś wcześniej zażywali nieustalony “dopalacz” oraz palili marihuanę.
Podejrzanym Mateuszowi S., Arkadiuszowi K., Kamilowi A. postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 158 par. 1 kk i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji. Podejrzanemu Arkadiuszowi R. postawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 159 kk i art. 156 par. 1 pkt 2 kk i art. 157 par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej, która prowadzi postępowanie w tej sprawie złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Arkadiusza R. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Po rozpoznaniu wniosku Sąd zastosował wobec tego sprawcy wskazany wyżej środek zapobiegawczy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 06 lipca 2016r., godz. 16:15

13 12


Prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa Anety B.

W dniu 18 maja 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko Błażejowi C. oskarżonemu o to, że w dniu 26 września 2014 roku w Radziechowach, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia spowodował zgon Anety B., tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.
Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 8 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego Błażeja C. za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu i za to wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności z możliwością starania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po 20 latach. Ponadto na rzecz pokrzywdzonego zasądzono tytułem zadośćuczynienia kwotę 100.000 zł.
Apelację od powyższego wyroku złożył obrońca skazanego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Po rozpatrzeniu apelacji w dniu 22 lipca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.
Wyrok ten jest prawomocny.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 28 lipca 2016r., godz. 15:15

13 12


Akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami

W dniu 28 czerwca 2016 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko – Biała Południe w Bielsku – Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej akt oskarżenia przeciwko Robertowi J., który od nieustalonego okresu czasu co najmniej od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2015 r. w Szczyrku sprawując opiekę hodowlaną nad stadem owiec, znęcał się nad tymi zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, nieleczonej choroby i w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz bez właściwej opieki.
Ponadto nieregularnie podawał paszę prowadząc tym samym do zagłodzenia zwierząt, nie zapewniał zwierzętom stałego i swobodnego dostępu do wody, zaniechał regularnej profilaktyki odrobaczania i zwalczania pasożytów zewnętrznych. Konsekwencją tego czynu było doprowadzenie zwierząt do znacznego wychudnięcia, okaleczeń i skrajnego zarobaczenia, w tym do śmierci 53 owiec. Zachowanie oskarżonego Roberta J. stanowi przestępstwo z art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, które zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 lipca 2016r., godz. 15:45

13 12


Sprawa śmiertelnego postrzału w Nieledwi przed sądem

W dniu 10.05.2016 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi B. (ojcu małoletniego Huberta B., który oddał strzał) o czyny z art. 155 k.k. i art. 263 § 3 k.k. do Sądu Rejonowego w Żywcu. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 14.06.2016 r. Oskarżony Andrzej B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie konsensualnym, domagając się wraz z obrońcą wymierzenia kary łącznej z warunkowym zawieszeniem wykonania. Prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik nie wyrazili zgody na wydanie wyroku w tym trybie. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 08.08.2016r.
Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z dnia 2 listopada 2015r., które rozegrało się w miejscowości Nieledwia, w domu, w którym przebywali dwaj małoletni chłopcy. Jeden z nich oddał strzał z broni myśliwskiej trafiając w głowę swego kolegę. Postrzelony chłopiec zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Jak ustalono w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu, broń z której oddano strzał należała do ojca chłopca, który pozostawił ją w domu bez należytego zabezpieczenia. Mężczyzna posiadał stosowne pozwolenie na broń i amunicję.
Wobec małoletniego Huberta B. prowadzone było z udziałem prokuratora postępowanie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wobec nie stwierdzenia demoralizacji małoletniego postępowanie zostało umorzone.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 05 lipca 2016r., godz. 12:30

13 12


Nieumyślne spowodowanie śmierci 16-letniego ucznia gimnazjum

W dniu 1 marca 2016r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ wszczęła, z urzędu, śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bondone we Włoszech nieumyślnego spowodowania śmierci 16-letniego ucznia Gimnazjum w Bielsku- Białej, który poślizgnął się na stoku i spadł w przepaść tj. w kierunku przestępstwa z art. 155 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Pokrzywdzony był uczestnikiem obozu narciarskiego organizowanego w ramach zimowego wypoczynku przez Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku- Białej. W toku śledztwa badane będą zarówno okoliczności zajścia z dnia 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bandone, a także zasady organizowania i nadzorowania tego wyjazdu i spełnienie przez organizatorów wyjazdu warunków szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. „ w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 03 marca 2016r., godz. 13:00

13 12


Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Krystianowi M., który 19 września 2015 r. w Bielsku-Białej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 1,57 mg/l (ponad 3 promille) alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód marki Peugeot z prędkością 108 km/h przekraczając dozwoloną prędkość obowiązującą w miejscu zdarzenia, to jest 50 km/h, nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację przedpola jazdy, bezpiecznej odległości od jadącego przed nim autokaru marki Neoplan, na skutek czego najechał na tył autokaru, czym nieumyślnie spowodował u pasażerki samochodu liczne obrażenia ciała skutkujące śmiercią – tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Znęcał się nad psem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu warunkowo umorzyła dochodzenie przeciwko 60-letniemu mężczyźnie, który w okresie od czerwca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w powiecie żywieckim znęcał się nad będącym jego własnością psem rasy owczarek niemiecki, w ten sposób, że pomimo widocznych na cele guzów, spowodowanych chorobą, nie zapewnił mu należytej opieki weterynaryjnej, czym doprowadził do jego uśpienia, tj. o przestępstwo z art. 35. 1 a ustawy o ochronie zwierząt.
W dniu 7 sierpnia 2015 r. pracownik Inspekcji Weterynarii stwierdził, iż na posesji jest przetrzymywany pies rasy owczarek niemiecki bez wody i jedzenia. Wstępne wyniki potwierdziły, że pies był skrajnie wyczerpany i schorowany i nie miał odpowiedniej opieki. Pomimo odebrania psa i podjęcia próby leczenia, zaszła konieczność jego uśpienia.
Lekarz weterynarz stwierdził, iż stan psa był ogólnie bardzo zły, pies miał gruzy wielkości 8 cm, które nie były leczone.
Podejrzany przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 2 lat z obowiązkiem świadczenia pieniężnego w wysokości 400 zł na rzecz Stowarzyszenia wskazanego przez Sąd związanego z ochroną zwierząt.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie który w okresie od 14 maja do 08 września 2015 r. w Bielsku-Białej uporczywie nękał pokrzywdzoną poprzez wielokrotne telefonowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, przez wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem komunikatorów internetowych i portali internetowych, w których żądał kontynuowania znajomości i groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych informacji o jej zachowaniach, a także upublicznieniem jej nagich fotografii a 8 września 2015 r. odwiedził pokrzywdzoną w miejscu zatrudnienia szantażując odebraniem sobie życia, czym wzbudził u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność, a także, że w okresie od 31 lipca do 08 września 2015 r. rozpowszechnił wizerunek nagiej pokrzywdzonej bez jej zgody, poprzez umieszczenie jej fotografii na portalu internetowym oraz rozesłanie wiadomości e-mailem innym osobom, tj. o przestępstw z art. 190a §1 kk. oraz art. 191a § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzona i oskarżony pozostawali w związku do maja 2015 r. kiedy się rozstali. Oskarżony po zakończeniu znajomości wielokrotnie kontaktował się z pokrzywdzoną, mimo wyraźnego sprzeciwu, że nie chce z jego strony telefonów, smsów i innych wiadomości wysyłanych z komunikatorów internetowych i z portalu www. Facebook. Oskarżony nadal uporczywie wysyłał do niej wiadomości, groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych, kompromitujących ją informacji, a także upublicznieniem jej nagich fotografii. Szantażował samobójstwem a 31 lipca 2015 r. rozesłał e-mailem jej nagie zdjęcia ojcu i przełożonemu w pracy.
Wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej , zakazem kontaktowania się i zakazem rozpowszechniania fotografii pokrzywdzonej.
Oskarżony był karany sądownie za przestępstwo z art. 190a § 1 kk.
Przestępstwa z art. 190a § 1 kk oraz art. 191a § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Kobieta sprawcą rozboju

W dniu 22 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 65-letniej kobiecie, która 11 maja 2015 r., w powiecie żywieckim używając przemocy polegającej na zadawaniu wielokrotnych uderzeń młotkiem w głowę doprowadziła pokrzywdzoną do stanu bezbronności powodując u niej obrażenia ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy, po czym skradła pieniądze w kwocie 750 zł.– tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W godzinach rannych 11 maja 2015 r. oskarżona udała się do pokrzywdzonej, aby pożyczyć od niej pieniądze. Pokrzywdzona wpuściła ją do domu, po czym otworzyła szufladę, gdzie miała schowane pieniądze i pożyczyła jej 300 zł. oraz zaproponowała wspólne wypicie kawy. Pokrzywdzona podała kawę i kobiety podjęły rozmowę. W pewnym momencie oskarżona wyjęła z torby, którą miała ze sobą, młotek i zaczęła jej grozić oraz zadawać ciosy młotkiem po głowie. Pokrzywdzona upadła na podłogę i udawała nieprzytomną, by tamta zaprzestała bicia. Oskarżona zaczęła przeszukiwać szuflady, gdzie znalazła 750 zł, które skradła. Gdy zauważyła, że pokrzywdzona się rusza, ponownie zaczęła ją bić młotkiem po głowie. Pokrzywdzona schowała się pod stół aby uniknąć kolejnych ciosów oraz broniła się kulą.
Po pewnym czasie do domu przyszły sąsiadki. Pokrzywdzona opowiedziała im o zdarzeniu, wówczas powiadomiły one o zajściu Pogotowie Ratunkowe oraz członków rodziny pokrzywdzonej.
W wyniku pobicia pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia ręki oraz licznych ran tłuczonych głowy, które wymagały założenia szwów chirurgicznych.
Oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa.
Oskarżona nie była karana sądownie.
Przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 stycznia 2016r., godz. 19:30

13 12


Oszustwo na ponad 1 mln zł

W dniu 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 42 i 46 lat, którzy w okresie od 19 lutego do 20 kwietnia 2014 r., działając wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz z inną osobą po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do możliwości zapłaty za dostarczony towar w postaci metalowych opakowań i nakrętek oraz tożsamości mężczyzny jako osoby prowadzącej negocjacje handlowe w imieniu bielskiej spółki doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości 265 tysięcy EURO, stanowiącej równowartość prawie 1.110.000 zł bułgarską spółkę FMA JSC 40.
W toku śledztwa ustalono, że w/w mężczyźni we wskazanym okresie zamówili u pokrzywdzonej spółki towar w postaci metalowych puszek i nakrętek, który na podstawie 18 faktur został dostarczony do magazynu w Bielsku-Białej, a następnie sprzedany innym firmom. Oskarżeni nie zapłacili za towar powodując szkodę wysokości 1.100.000 zł.
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.
Jeden z oskarżonych był karany sądownie.
Za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 kk może być wymierzona kara do lat 10 pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie, który w dniu 13 czerwca 2015 r. w Bielsku-Białej poprzez uderzenie pięścią w rękę spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała naruszające prawidłowe czynności jej organizmu na okres poniżej siedmiu dni, jak również w okresie od 1 marca do 1 sierpnia 2015 r. uporczywie nękał w/w poprzez nachodzenie jej w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz publiczne awanturowanie się , czym wzbudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i naruszył jej prywatność, a także, że dnia 17 lipca 2015 r. w Bielsku-Białej usiłował, wbrew woli pokrzywdzonej i jej matki, uprowadzić małoletnią poniżej 15 lat – tj. o przestępstwa z art. z art. 157 § 2 kk, art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk.
Oskarżony ma ograniczoną władzę rodzicielską.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwa z art. z art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Rozbój na Błoniach

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 22-letniej kobiecie oraz 22–letniemu mężczyźnie, którzy 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej działając wspólnie i w porozumieniu wraz z innym nieustalonym co do tożsamości mężczyzną, dokonali rozboju na pokrzywdzonym kradnąc mu pieniądze w kwocie 40 zł – tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że maju 2015 r. oskarżona nawiązała kontakt z pokrzywdzonym za pośrednictwem komunikatora GG. Wymienieni umówili się na spotkanie w dniu 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej na Błoniach. Podczas spaceru w/w rozmawiali, a następnie kobieta poszła zatelefonować. Poprosiła pokrzywdzonego o jego telefon, mówiąc, że jej się rozładował. Mężczyzna pożyczył swój telefon oskarżonej, która oddaliła się prowadząc ok. 5 minut rozmowę. Oskarżona wróciła do pokrzywdzonego, jednak nie zwróciła mu telefonu. Po pewnym czasie podeszli do nich dwaj młodzi mężczyźni. Oskarżona nie była zaskoczona ich widokiem. W pewnym momencie jeden z oskarżonych uderzył pokrzywdzonego pięścią w brzuch. Mężczyźni zaczęli się ze sobą szarpać i przewrócili się na ziemię. Pokrzywdzony próbował uciec, lecz drugi oskarżony przytrzymał go i zaczął dusić. Obaj go bili i kopali Kobieta nagrywała zdarzenie na telefonie komórkowym, a potem również wielokrotnie kopała leżącego na ziemi mężczyznę w brzuch, klatkę piersiową oraz biła go po twarzy oraz plecach. Pokrzywdzony wydał im pieniądze w kwocie 40 zł. Telefon kobieta przekazała oskarżonemu, który go zbył n/n osobie.
Materiały w sprawie udziału w rozboju mężczyzny o nieustalonej tożsamości wyłączono do odrębnego postępowania.
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Oskarżeni nie byli karani sądownie.
Za przestępstwo z art. 280 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 stycznia 2016r., godz. 09:50

13 12


Dwaj mężczyźni oskarżeni o zabójstwo

W dniu 11 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu Pawłowi K. i 27-letniemu Arturowi Z., którzy 19 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, działając wspólnie i w porozumieniu, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, zadawali mu liczne uderzenia pięścią w okolice twarzoczaszki i klatki piersiowej z użyciem dużej siły oraz uderzyli w twarz kielichem rozbitej butelki, czym spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci: rozległych sińców podbiegniętych krwią, złamania kąta żuchwy i nosa, złamania dwóch żeber, skutkujących zgonem pokrzywdzonego, przy czym jeden z oskarżonych dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy, oraz, że w Bielsku-Białej prowadzili w ruchu lądowym motorower, znajdując się w stanie nietrzeźwości, przy czym oskarżony Paweł K. czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem za przestępstwo z art. 178a § 1 kk – tj. o przestępstwa z art. 148 § 1 kk, art. 148 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk oraz art. 178a § 4 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni na przełomie stycznia i lutego 2015 r. zamieszkali w mieszkaniu pokrzywdzonego. W tym czasie w mieszkaniu często dochodziło do kłótni i przekleństw oraz wspólnego spożywania alkoholu.
W dniu zdarzenia tj. 19 marca 2015 r. wszyscy trzej mężczyźni wspólnie spożywali alkohol, zakupiony za pieniądze, które pokrzywdzony otrzymał kilka dni wcześniej od swojej matki. W godzinach wieczornych pomiędzy oskarżonymi a pokrzywdzonym doszło do kłótni w trakcie której jeden oskarżony kilka razy uderzył pokrzywdzonego w twarz. Kiedy ten zaczął się bronić, oskarżeni podzielili między siebie role, w ten sposób, że jeden wykręcił pokrzywdzonemu ręce do tyłu a drugi uderzał go pięścią w twarz. Obaj oskarżeni wielokrotnie z dużą siłą uderzali pokrzywdzonego w twarz i klatkę piersiową a jeden z nich zadał mu cios stłuczoną butelką. Przestali go bić jak zauważyli, że się dusi i traci przytomność. Nie udzielili mu pomocy, a gdy zmarł chcieli zatrzeć ślady. Podjęli decyzję o wyniesieniu ciała, jednak z uwagi na wagę pokrzywdzonego, przenieśli ciało pod drzwi wejściowe, gdzie pozostawili zmarłego, po czym w pośpiechu nie zamykając drzwi uciekli z mieszkania.
W dniu następnym funkcjonariusze Policji zatrzymali w/w.
Oskarżeni byli karani sądownie. Artur Z. odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 158 § 1 kk.
Oskarżeni nie przyznali się do winy.
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 11 stycznia 2016r., godz. 18:00

13 12


Czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji

W dniu 28 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 50 - letniej kobiecie, która w okresie od września 2009 r. do 04 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwiła 21 kobietom w tym 2 małoletnim uprawianie prostytucji oraz przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r., swoim zachowaniem ułatwił jej popełnienie tych przestępstw, tj. o przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżona w okresie od września 2009 do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej ułatwiała w/w kobietom uprawianie prostytucji poprzez udostępnianie im wynajętych w tym celu pięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w Bielsku-Białej, umieszczanie ogłoszeń o świadczeniu usług seksualnych na portalach internetowych, utrwalaniu wizerunku w celu zamieszczenia tych ogłoszeń, przekazywanie telefonów komórkowych w celu kontaktowania się z klientami, a także czerpała korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te kobiety, pobierając od nich kwoty nie mniej niż 50 zł od klienta. Miała świadomość, że dwie kobiety nie ukończyły 18 roku życia. Oskarżona uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Natomiast oskarżony mężczyzna w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, swoim zachowaniem ułatwił oskarżonej popełnienie opisanych przestępstw w ten sposób, że remontował lokale wynajmowane przez oskarżoną a także podwoził kobiety w ustalone miejsca.
Wobec oskarżonej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Oskarżeni byli karani sądownie.
Za przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk może być wymierzona kara do 15 lat pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Śmierć dwóch osób w wyniku pożaru

W dniu 23 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej umorzyła śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 5 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej pożaru domu mieszkalnego przy ul. Marglowej w następstwie, którego śmierć poniosły dwie osoby tj. o przestępstwo z art. 163§ 1 pkt 1 kk – wobec śmierci sprawcy.
W dniu 5 listopada 2015 r funkcjonariusze Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej zostali powiadomieni o pożarze w budynku jednorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Marglowej.
Ustalono, że pożar zaistniał w w/wym. budynku w jednym z pokoi na parterze, w którym przebywała 70-letnia właścicielka domu. Z uwagi na stan zdrowia nie była zdolna do samodzielnego poruszania się, jednak paliła papierosy. W domu na piętrze zamieszkiwał jej 45-letni syn, który najprawdopodobniej w czasie zdarzenia spał, a obudziwszy się podjął próbę opuszczenia domu. Stracił przytomność w przedpokoju na parterze. Został wyniesiony na zewnątrz budynku przez strażaków ale podjęta akcja reanimacyjna okazała się bezskuteczna.
Z opinii sądowo – medycznej wynika, że przyczyną zgonu kobiety był uraz termiczny spowodowany płomieniem, z rozległym i głębokim oparzeniem ciała oraz dróg oddechowych. Z kolei przyczyną zgonu mężczyzny, będącego w chwili zgonu w stanie nietrzeźwości, stała się ostra niewydolność krążenia – oddechowa w przebiegu zatrucia gazami pożarowymi.
Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, iż przyczyną powstania zdarzenia było upuszczenie papierosa lub jego niedopałka na kanapę przez 70-letnią właścicielkę domu. Przemawia za tym prawie całkowite spalenie zwłok i kanapy oraz brak śladów bezpośredniego oddziaływania ognia na inne przedmioty znajdujące się w pokoju.
Skutkiem spowodowania pożaru była śmierć dwojga mieszkańców budynku.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Adres:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 475 81 00, fax: +48 33 475 81 05
NIP: 547-15-17-745