Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Akt oskarżenia w sprawie wypadku na torze kartingowym w Zwardoniu w dniu 12 listopada 2017r.

W dniu 23 stycznia 2019r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko Kacprowi T., Marcinowi T., Aleksandrze H. w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w dniu 12 listopada 2017r., kiedy to kierująca gokartem Aleksandra H. doznała szeregu bardzo poważnych obrażeń skutkujących trwałym kalectwem.
Kacpra T. oskarżono o to, że jako pracownik firmy Kartingmania odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób korzystających z toru dopuścił pokrzywdzoną Aleksandrę H. do jazdy bez należycie zabezpieczonych elementów garderoby, co skutkowało wciągnięciem do mechanizmu napędowego pojazdu szala, który pokrzywdzony miała ubrany podczas jazdy, czym umyślnie naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnie doprowadził do trwałego kalectwa i ciężkiej choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156 § 2 kk i art. 156 § 1 pkt. 2 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Aleksandrę H. oskarżono o to, że prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Kartingmania działając umyślnie i z zamiarem ewentualnym naraziła ośmioro ustalonych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez dopuszczenie do użytkowanie pojazdów wyeksploatowanych i niesprawnych technicznie oraz toru posiadającego szereg nieprawidłowości, a także, że nie zapewniła należytych szkoleń osobom go obsługującym, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk.
Marcina T. oskarżono o to, że jako osoba odpowiedzialna w ramach umowy zawartej z firmą Kartingmania za właściwy stan techniczny użytkowanych tam gokartów i jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników, dopuścił do użytkowania pojazdy wyeksploatowane i niesprawne techniczne, czym naraził ośmioro ustalonych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk.
Zarzucane oskarżonym czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


 

Śledztwo w sprawie pobicia podczas awantury o kobietę skutkującej zgonem pokrzywdzonego Zbigniewa W.

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej w dniu 25 stycznia 2019 roku wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania w dniu 23 stycznia 2019 roku w Bielsku-Białej u pokrzywdzonego Zbigniewa W. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, które skutkowały jego zgonem, o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 156 § 3 k.k.

W nocy z 22 na 23 stycznia 2019 roku w miejscu zamieszkania Iwony P. pokrzywdzony Zbigniew W. wspólnie z wymienioną oraz Pawłem L. i Sebastianem G. spożywali alkohol. W mieszkaniu przebywali także Jakub D i jego nieletnia dziewczyna, którzy nie uczestniczyli w imprezie. Pomiędzy Pawłem L. a pokrzywdzonym wywiązała się kłótnia na tle zazdrości Izabelę P.
Paweł L. zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów w twarz, prawdopodobnie także kopnął, po tym wyrzucił pokrzywdzonego z mieszkania na korytarz.
Po stwierdzeniu, że pokrzywdzony leży we krwi uczestnicy zdarzenia uprzątnęli korytarz, sprowadzili pokrzywdzonego schodami w dół i zostawiając go tam wezwali pogotowie.
Pomimo udzielonej pomocy Zbigniew W. zmarł .
Paweł L, Izabela P., Jakub D., Sebastian G. oraz ustalona osoba nieletnia zostali zatrzymani.
Przedstawione zostały im zarzuty utrudniania postępowania karnego i składania fałszywych zeznań, a Pawłowi L.dodatkowo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Zbigniewa W. w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, które skutkowały jego zgonem.
W dniu 26 stycznia 2019 roku na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował wobec podejrzanych: Pawła L., Izabeli P. oraz Jakuba D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.
Śledztwo jest w toku. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności oraz od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.


 

Postępowanie w sprawie ojcobójstwa w Żywcu

Prokuratura Rejonową w Żywcu prowadzi postępowanie przeciwko Danielowi Cz. podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa swojego ojca Tadeusza Cz.
Do zdarzenia doszło w Żywcu, w dniu 14 stycznia 2019r., w domu pokrzywdzonego, po spożyciu alkoholu.
Daniel Cz. został zatrzymany, następnie przedstawiono zarzut o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel Cz. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie był przy tym w stanie wyjaśnić swojego zachowania, którego nie pamiętał.
Na wniosek prokuratury w dniu 16 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Żywcu zastosował wobec Daniela Cz. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania.
W dniu 17 stycznia 2019r. pokrzywdzony Tadeusz Cz. zmarł. Śledztwo w toku. Zarzucany podejrzanemu czyn zagrożony jest kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


 

Wygrana skarga prokuratury w sprawie opłaty adiacenckiej

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 25 października 2018r. skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej nr SKO.XII/426/207/4/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie z odwołania Centrum Medycznego „Eskulap” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej od decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2017r. nr UA.6725.53.2017.IW, wydanej w przedmiocie ustalenia Centrum Medycznemu Eskulap jednorazowej opłaty w wysokości 77.445.00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości składającej się z części działki nr. 3018/13 obj. KW Nr BB1B/00068461/o oraz działek nr 3018/7, 3018/12 obj. KW Nr BB1B/00072323/2, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i umorzyło postępowanie I instancji uznając, że postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.
W skardze do WSA w Gliwicach zarzucono naruszenie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., polegające na bezzasadnym uchyleniu zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2017r. oraz naruszenie art. 105 § 1 k.p.a poprzez bezzasadne uznanie, że postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe w sytuacji, gdy przesłanki bezprzedmiotowości postępowania nie zaistniały.
Wyrokiem z dnia 26 lutego 2019r. sygn. II SA/GL 9898/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w całości podzielił argumentację Prokuratury i uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2018r. oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 października 2019r.


 

Śledztwo w sprawie fikcyjnych faktur VAT na finiszu.


Prokuratura Okręgowa w Bielsku- Białej nadzoruje śledztwo, w którym zakończono główne czynności dowodowe, powierzone Delegaturze ABW w Katowicach, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2005 do 2014, na terenie Bielska – Białej, Mysłowic, Katowic, Mielca oraz szeregu innych miejscowości na terenie kraju, gdzie jednych z wątków śledztwa pozostaje grupa, śląskich podmiotów gospodarczych powiązanych m.in. z Dariuszem K., mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów poprzez polecanie wystawiania faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, dokumentujących sprzedaż różnego rodzaju usług i dostaw w celu posługiwania się tymi fakturami VAT w rozliczeniach przed właściwymi Urzędami Skarbowymi skutkującego zaniżeniem należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości ponad 1 miliona zł oraz podejmowania czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, a nadto szereg innych podmiotów gospodarczych reprezentowanych przez 20 podejrzanych, o czyny z art. 258 § 1, 3 k. k. oraz z art. z art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.