Drukuj

Bielsko-Biała, dnia 19 listopada 2020r.

 

Akt oskarżenia w sprawie pożaru odpadów w Chybiu

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Cieszynie akt oskarżenia przeciwko Norbertowi R., Joachimowi J., Januszowi Sz. i Rafałowi L., którym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu w dniach 3 i 4 lipca 2019 r. poprzez rozlewanie substancji łatwopalnych na odpady, a w tym odpady niebezpieczne składowane w hali magazynowej będącej uprzednio kotłownią byłej cukrowni w Chybiu, co spowodowało parowanie tych substancji i chemiczne reakcje egzotermiczne i w konsekwencji doprowadziło w dniu 4 lipca 2019 roku do samozapłonu i zapalenia się tych substancji i odpadów, sprowadzając zdarzenie, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru odpadów i wskazanej hali magazynowej, usytuowanej na terenie byłej cukrowni w Chybiu, tj. o przest. z art. 163 § 1 pkt 1 k.k..

Za opisany czyn oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Oskarżony Norbert. R odpowie ponadto za przestępstwo usuwania
i transportowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wbrew przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 21012 roku o odpadach, w sposób i w warunkach, jakie mogły zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach w ten sposób, że usuwał wskazane odpady z miejsca składowania w magazynie na terenie byłej cukrowni w Chybiu, transportował pojemniki z odpadami do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mnichu w gminie Chybie oraz transportował odpady w kontenerze, w rejon opuszczonego budynku położonego w województwie opolskim, tj. o przest. z art. 183
§ 1 k.k..

Za opisany czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Jak ustalono w śledztwie, badane odpady to prawdopodobnie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego
i z podobnych żródeł, zawierające substancje rakotwórcze oraz posiadające właściwości drażniące lub żrące ze względu na zawartość pH. Ponadto, w próbkach pobranych ze ścieków stwierdzono podwyższone parametry zwartości cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, niklu i rtęci.

Te niebezpieczne odpady zostały rozlane przez oskarżonych w trzech różnych miejscach na podłoże hali, w której był składowane, a część znajdujących się tam beczek uległa rozszczelnieniu podczas ich przemieszczania. Wskutek reakcji egzotermicznej w czasie parowania substancji rozlanych na podłoże kotłowni, doszło do zapalenia chemikaliów i par, a w konsekwencji tego do pożaru który objął bele
z odpadami, więźbę dachową i inne elementy budynku. Powierzchnia pożaru przekroczyła 1000 m², a objętość 19.125 m³, przez co pożar miał bardzo duży charakter. 

W śledztwie na poczet nawiązki w kwocie 100.000,00 zł prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu oskarżonego Norberta R., poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej, której jest współwłaścicielem. 

Równocześnie, w tej samej sprawie prokurator podejmował działania pozakarne, w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Chybie w przedmiocie usunięcia odpadów zgromadzonych w ok. 350 pojemnikach  o pojemności 1000 l z terenu działki przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu, zakończonego usunięciem pojemników z niebezpiecznymi odpadami zgromadzonymi w hali magazynowej.

Drugie postępowanie administracyjne prowadzone przez Wójta Gminy Chybie w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w beczkach i innych pojemnikach w przestrzeni między halami , z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania czyli z działki przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu, również toczy się z udziałem prokuratora. W tej sprawie prokurator zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uchylającą decyzję Wójta Gminy Chybie i umarzającą postępowanie. Skarga została w całości uwzględniona i w związku z tym postępowanie pozostaje w toku.

  

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
Agnieszka Michulec